ÜDVÖZÖLJÜK A TÖRTÉNELEMI SZENT LÁZÁR KATONAI ÉS
ISPOTÁLYOS LOVAGREND HIVATALOS OLDALÁN


portre
Testvéreim javáért
    Fáradnom, küzdenem:
        Erre segélj, óh Isten
           Én édes Istenem!
BEMUTATKOZÓ LEVÉL
A Szent Lázár Lovagrend a legrégebbi, folyamatosan működő lovagrend. A keresztes háborúk idején a rend által fenntartott ispotályokban a szerzetesek biztosították a lovagok részére az akkor lehetséges legjobb orvosi ellátását. Miközben a Rend működését a kórházi ellátás dominálta, a Szent Lázár lovagok számos csatában is részt vettek. Önfeláldozásuk legfényesebb bizonyítéka volt, hogy 1291-ben az Akko (Acre) melletti nagy csatában a Rend minden egyes tagja elesett, amikor hátvédként önfeláldozóan fedezték a keresztény csapatok visszavonulását. Ez az esemény arra késztette a pápát, hogy a Rend újraélesztését rendelje el. A Szent Lázár Lovagrend egyike lett a szentföldön a XI-XII. században létrejött öt nagy lovagrendnek, s társa lett a Templomos Lovagrendnek, a Johannita Lovagrendnek, a Szentsír Lovagrendnek és a Teuton Lovagrendnek.
A XIII. szd-ban a Rend elterjedt Európa legtöbb országában, Magyarországon is. A XII. századi alapításától kezdve, a Rend tagjai két eszmének szentelték életüket és tevékenységüket: a lepra rettegett betegségében szenvedők segítésének és a keresztény hit védelmének. Mai korunkban a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend egy nemzetközi, független, országonként működő önkormányzó testület, saját alkotmánnyal. Az alkotmánya szerint a Rend hangsúlyozottan nem politikai, ökumenikus, azaz nem felekezeti szervezet, miután nyitott minden keresztény hitet valló férfi és nő számára egyaránt, akik tagjai valamely keresztény felekezetnek. A rendnek olyan tagja is volt, mint Dr. Albert Schweitzer. Jelenleg a világ 43 országában működik, kizárólag közhasznú karitatív szervezetként. A Rendünk Főkancellári Hivatala Máltán van. A nemzetközi lovagrendek Grand Vikáriusa Vittorio Galoppini Duke de Carpenedolo.
A Rend 49. Nagymestere a 2013-ban Magyarországon, Gödöllőn megválasztott és beiktatott Császári és királyi fenség Pieter Cantacuzino herceg, aki tagja a svéd lutheránus egyháznak és csendes békés életet él a svéd fővárosban, 57 éves.
A herceg Caracasban született, Venezuelában és Svédországban nőtt fel. Mint a legnemesebb hercegi családot, - amelyet 1154-től elismertek rengeteg országban, mint korunkban is - és a Bernadotte királyi házzal együtt (amelyet Károly király képvisel -16. Gusztáv svéd király) ez az egyetlen elismert hercegi család Svédországban.
Magyarországon a II. világháború után Rákosiék megszüntették a Rendet és csak a rendszer váltást követően szerveződött újjá, hazatért lovagtársak segítségével. Vitéz Dr. Kézdy Vásárhelyi Béla orosz hadifogság és börtön után 1956-ban elhagyta az országot és emigrációban újra szervezte a magyar Rndet külföldön. Később a szovjet megszállást követően már újra itthon, nagyperjelként újjá szervezte a hazai Rendet gróf Bolza-Kézdy Astrid perjel, Margitay Zoltán alperjel, Dr. Reichard Jenő ispotályos közreműködésével és 1993-ban a Fővárosi Bíróságnál bejegyeztették s a Jezsuitáknál a Mária utcában már avatás is volt. Akkoriban Dr Allan Inovius CLJ, GCMLJ, SCrLJ, GMLJ, HuGM, Ph.D. a Magyar Mérnöki Akadémia Tiszteletbeli Tagja, mint a Nagykancellár - Attard refender járt ide. Tekintettel arra, hogy Vitéz Dr. Kézdy Vásárhelyi Béla nem akart már végleg itthon maradni, felkérte Dr. Allan Inoviust, hogy vállalja át a nagyperjelséget. Dr. Allan Inovius egy évig még tanulta a magyar történelmet és csak azután fogadta el a felkérést, Margitay Zoltántól átvéve a nagyperjelséget s vezetésével (haláláig) országosan kiépült szervezetté tette a Rendet.
Rendünk újjá szervezve továbbra is feladatának tekinti a törődést a betegekkel és minden szükséget szenvedő embertársainkkal. Egy másik egyenrangú aspektusa működésünknek az egyetemes tanúvallomás a keresztény hit mellett. Valamennyi ősi lovagrend lényegében vallásos lovagi testület volt és a Rendünk elkötelezett abban, hogy a társadalomban fenntartsa ennek eszméjét, magáénak vallva az udvariasság, a szolgálat, a becsület, a hűség és a jótékonyság lovagi erényeit. Mint ökumenikus rend, egyedülállóan nyitott minden érdemes férfi és nő számára keresztény felekezetétől függetlenül, ha együtt érez a Rendünk eszményeivel. Bár sok prominens személy van tagjai között, (orvos egyetemi tanárok, írók, költők, festő- és egyéb művészeti- művészi ágak kiemelkedő személyiségei, élsportolók, mérnökök, pedagógusok stb.) mégis a tagok nagy része egyszerű ember, akik büszkék arra, hogy fenntartják és vallják az ősi lovagi tradíciókat. Ennek az elit Keresztény Rendnek csak szigorúan vett ajánlások rendszerén keresztül lehet a tagságát megszerezni.
Sajnos a XX-XXI. század embere már nem tudja, ki a lovag, nem tudja mit jelent lovagnak lenni, illetve milyenné kell válnia. A lovag ma is, mint mindig – mint nyolcszáz vagy ezer évvel ezelőtt – arra törekszik, hogy valódivá, valódi lovaggá váljék. A valódi lovag szakrális személy. Legrövidebben fogalmazva: Híd környezete és az ég között…Vagyis Krisztus útján jár.
A lovag tehát, ha komolyan veszi, hogy valóban igazi lovaggá akar válni, akkor méltóvá válik, és átváltozik – nem mássá, hanem lovaggá.
Mert célunkat eskünk szerint teljesíteni kell, mely nem más mint:
A keresztény hit megtartása, védelme és terjesztése,
a keresztény lovagiasság elveinek érvényesítése,
a rászorulók segítése,
a keresztény lovagiasság kiteljesítése.
vagyis a nemzeti ágra vonatkoztatva: tántoríthatatlan keresztény hittel élve szolgálni
családunkat, elesett embertársainkat, NEMZETÜNKET

A Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend magyarországi ágának legutóbb megtartott lovaggá avatási szertartást követően jelenleg 173 tagja van. Sajnos e létszám nagy része már idős korára tekintettel kevéssé aktív, inkább a tétlen tagok állományába tartozó, de az aktív lovagok lovagi esküjükhöz ernyedetlenül híven élik mindennapjaikat úgy, hogy a Jó PÁSZTOR segítségével sugározzék belőlük embertársaikra továbbra is a tisztáknak és igazaknak evangéliuma. Lovagtársaink tisztában vannak azzal, hogy feladat minden ember, akivel találkozunk, csak meg kell találnunk milyen feladat van vele kapcsolatban. Feladat minden munka, melyet el kell végeznünk, Feladat minden helyzet, amibe kerülünk. Feladat minden szenvedés, csalódás, ami ér bennünket. Minden, de minden feladat, mindenben Istenünk mondja: vállald és ebben mutasd meg mit érsz, ki vagy! Ilyen a mai lovag élete.

            Tisztségviselői:

            Nagyperjel - H. E. CHEV. Vitéz Török Ádám HCLJ
            Perjel Emeritus - Dáma Dr. Kosza Ida DGCLJ
            Egyesület elnöke - Nagy Róza
            Grand Marshall - Chev. Móricz Imre KLJ elnök helyettes
            Chev. Dr. Szabó János CLJ elnökségi tag
            Kancellár - Chev. Deicsics László CLJ
            Kancellár helyettes - Chev. Bornemisza Attila KLJ
            Főtanácsos H.E. CHEV Vitéz Margitay Zoltán GCLJ (alapító, ex. nagyperjel)
            Dáma Siposné Margitay Marietta DGCLJ Prefektus (alapító)
            Dáma Dr. Gáti Katalin DGCLJ
            Kancellária titkárnő Dáma Gyöngyösiné Pál Erika CLJ

            Spirituálisaink:
            Lelki vezető Plébános Papp László CHLJ Rom Kat.
            Plébános Hlédik László S. SCHLJ Rom. Kat.

            Felügyelő Bizottság:
            Chev. Vitéz Haranghy Sándor KCLJ Fb. Vezető
            Chev. Dr.Bándi Kund CLJ Fb. tag
            Chev. Bornemisza Attila KLJ Fb. tag

            Etikai Bizottság:
            H. E. Chev. V. Török Ádám HCLJ
            Dáma Simon M. Veronika DGCLJ
            Dáma Turjányi Katalin CLJ
            CHEV Faragó József Miklós CLJ

            Gazdasági ügyek:
            Dáma Dr. Gáti Katalin DGCLJ

            Művészeti nagykövet:
            Dáma Simon M. Veronika DGCLJ

            Művészeti vezető:
            Chev. Bornemisza Attila KLJ

            Kommendák:
            Szent István Budapest He. CHEV. V. Török Ádám HCLJ.nagyperjel
            Szent Erzsébet Székesfehérvár Dáma Simon M. Veronika DGCLJ
            Szent Donát Debrecen CHEV .V. Haranghy Sándor KCLJ
            Szent Ilona Salgótarján Dáma Siposné Margitay Marietta DGCLJ Prefektus
            Szent László Zalaegerszeg
            Sao Francesco de Assis, Brasilia Caesar Amorin Krieger
            Szent Antal Kárpátalja lovag Kromák András OLJ
            Szent Imre Győr
            Szent János Vajdaság

Magyarországi Rendünk 9 területi kommendában működik, melyek közül 1-1 Brazíliában Kárpátalján és a Vajdaságban az ottani magyarság között.
Működésünkről-, tevékenységünkről tudni kell, hogy a magyar törvények szerint bejegyzett nonprofit, jótékony célú nemzetközi jellegű közhasznú társadalmi szervezet, mely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoktól anyagi támogatást nem kap, nekik sem nyújt, kifejezetten személyi indíttatású és költségviselésű minden megmozdulásunk, állami és egyéb anyagi támogatás nélkül.
Minden lovag annak figyelembevételével éli lovagi életét is, hogy állandóan szem előtt tartja, miszerint szükségben szenvedő rászoruló embertársaink megsegítése Teremtőnktől kapott feladatunk.
Ezért nem pillanatnyi felhevülésről, nem a lelkiismeret megnyugtatásáról van itt szó, hanem egy Istenből élő, nagy szeretet tervszerű, kötelességszerű tudatos odaadásáról, amelyre olyan égető szüksége van minden embernek és minden időnek, nekünk magyaroknak ma talán mindennél jobban.

Így munkálkodik ezért minden lovagtársunk, mindig Istenünknek tetszően hazánk és rászoruló embertársaink hasznára és a maga becsületére. Hiszen feladatunk, hogy ne a pillanatnak, a véletlennek szolgáljunk, hanem intézményesen gyakoroljuk a jóságot, okosan és maradandóan szolgáljuk a rászorulókat. A kedves tájékozódó keresztény hívő testvéreink tudtukon kívül is segítségére vannak ebben eszmeiségükkel lovagtársainknak, a Kárpát-medence magyarjainak összetartozásában-, együttes cselekvésében szolgálatunkat erősítve.
Főleg külföldi testvér szervezeteink segítésével nagy feladatokat is hajtunk esetenként végre, mint a rendünk Magyarországi újjászervezése idején első nagyszerű cselekedeteként ezért a Szent Lázár nevét viselő Salgótarjáni megyei kórház teljes felszereltségének biztosítása stb., mely kápolnájának felszentelése 20. évfordulóján az ünnepi megemlékezéssel egy időben volt lovagavató rendezvényünk is.
A nagyobb feladatok mellett nap- mint nap azonban ki-ki a maga területén számtalan kisebb- nagyobb jótettekkel segít ott, ahol éppen a legnagyobb szükség van reá.

Eskünkhöz híven gyakoroljuk lovagtársainkkal továbbra az irgalmasságon, értelmes jótékonyságon túlmenő tudatos, kötelességszerű szeretetet, a szociális szeretetet.

Legyünk ernyedetlenek a nagyszámú szükségben szenvedő embertársaink megsegítésében továbbra is, mert Magyarország minden kín és fájdalom, pusztulás ellenére is megmarad, ha mindenkor Isten kegyelmét hívjuk segítségül.

Kérjük a SZENTLELKET, hogy tegyen bennünket továbbra is találékonnyá és nagylelkűvé a segítségnyújtásokban rászoruló embertársaink, közösségeink javára.


ATAVIS ET ARMIS


A Lélek adományait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele.
(1Kor 12,7)


Szerkesztette: Chev vitéz Haranghy Sándor KCLJ


A honlap felelős szerkesztője:
Dáma Dezső Ilona Anna OLJ